Informácie o spracúvaní osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov, Vám v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie:

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom a spracovávateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Herplast, s.r.o., IČO: 36 732 290, so sídlom č. 746 Oravská Polhora 029 47, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 18563/L.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť telefonicky na čísle +421 917 581 003, písomne na adrese vyššie uvedeného sídla spoločnosti, alebo e-mailom herplast@herplast.eu.

ÚČELY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame najmä pre potrebu vypracovávania obchodných ponúk, na komunikáciu s Vami ohľadom dopytu z Vašej strany uvedeného v kontaktnom formulári a na poskytnutie najvhodnejšieho riešenia, ktoré zodpovedá Vaším predstavám. K spracúvaniuVašich údajov dochádza najmäpri spracovaní objednávok, zhotovení, dodávke a montáži našich produktov, vystavovania faktúr a daňových dokladov, evidencie platieb, a pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame iba na základe nasledovných právnych základov pokiaľ:

spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo) a Vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (objednávka, žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonický dopyt)

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (takýmto predpisom môže byť napr. zákon o účtovníctve)

spracovávanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj kvalitného tovaru a poskytnutie starostlivých služieb našim zákazníkom

ste nám udelili Váš súhlas na jeden, alebo viacerékonkrétne účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovávanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim očakávaniam. Takýto súhlas však môžete kedykoľvek odvolať.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvame iba nevyhnutné informácie zodpovedajúce účelu spracovania, so zreteľom na kvalitné splnenie služieb tak, aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme chránili naše a Vaše oprávnené záujmy.

Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti, obchodné meno a adresa.

Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup a podobne.

Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť v zmysle používania cookies.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie spracúvamea uschovávame počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Doba spracúvania a uschovávania osobných údajov závisí od účelu a právneho základu spracúvania. Práve kritérium nevyhnutnosti je rozhodujúce pri určení doby spracovávania a uschovávania osobných údajov.

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracovávať iba do momentu, než svoj súhlas neodvoláte.

V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená (predovšetkýmvzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovaťzákaznícky servis, služby a súvisiace produkty,).

V prípade plnenie zo zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. Pokiaľ spracúvame informácie na základe opatrení pred uzatvorením zmluvy (predzmluvných rokovaní).

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže doba spracovania a uchovávania predstavovať 10 rokov.

Na Vašu žiadosť však kedykoľvek pristúpime k vymazaniu a likvidácii Vašich osobných údajov ktoré sme spracovali alebo ich uchovávame.

COOKIES

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení pri prehliadaní webovej stránky.

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy cookies :

Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

Súbory cookie tretích strán: Súbory cookie poskytované spoločnosťou Google využívame na našich stránkach na analytiku návštevnosti. Súbory cookies služieb Youtube a Facebook preberáme na naše stránky v súvislosti s využitím interaktívnych prvkov týchto služieb na našich stránkach. Tieto následne využívajú získané informácie na odporučenie obsahu, ktorý by Vás mohol zaujímať, alebo napríklad prispôsobenie výpisu fanúšikov našich stránok na facebooku vášmu okruhu priateľov. Kompletný prehľad využitia súborov cookie spomenutých tretích strán si môžete prečítať v rámci ich pravidiel využívania súborov cookie.

Nastavenia cookies  si môžete sami zmeniť. V prípade, že nesúhlasíte s využívaním súborov cookies na našich a ďalších internetových stránkach, sami si vo svojom webovom prehliadači môžete nastaviť pravidlá ako sa majú súbory cookie využívať a či ich budete poskytovať tretím stranám. Internetové prehliadače môžu mať automaticky nastavené akceptovanie cookies. Sami ho v nastaveniach prehliadača môžete zablokovať alebo nastaviť upozornenia na ich vyžiadanie. Zmena, ktorú nájdete popísanú napríklad v pomocníkovi prehliadača, je vždy platná len pre jeden konkrétny prehliadač a konkrétne zariadenie. Súbory cookie priebežne vo vašom počítači môžete kedykoľvek vymazať. V prípade, že využívanie súborov cookies sami v prehliadačoch zakážete, naše stránky nebudú využívať vaše súbory cookies.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať. V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť vylepšiť a prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu kvality obsahu našej webovej stránky.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť v nevyhnutných prípadoch v súlade s účelom spracúvania poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

Marketingové agentúry a call centrá

Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori

Advokátske a právne kancelárie

Znalci a súdni znalci

Inkasné spoločnosti a exekútori

Súdy a orgány činné v trestnom konaní

Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Vaše údaje neprenášame do žiadnych tretích krajín

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracovávaní vašich osobných údajov sme pripravení chrániť Vaše práva.

Máte právo požiadať nás o poskytnutie informácií o spracovaných osobných údajoch a to hlavne o účele spracovania, kategórií spracovávaných osobných údajov, príjemcu osobných údajov, dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od Vás, dobe uloženia osobných údajov. Takisto máte právo požiadať nás o opravu či vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne o obmedzenie ich spracovania. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo prenositeľnosti Vašich osobných údajov, alebo právo podať sťažnosť a iniciovať konanie o ochrane osobných údajov u dozorového úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07, Ružinov.

Spracúvanie vašich osobných údajov nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť na adrese Herplast s.r.o., Oravská Polhora 746, 029 47.Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 917 581 003, písomne na adrese vyššie uvedeného sídla spoločnosti, alebo e-mailom herplast@herplast.eu.

Máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky?

Buďte pravidelne informovaný o našich novinkáchPrihláste sa na odber newslettera

    +421 915 879 645 herplast@herplast.eu